Verslag vergadering OC 27/09/2016 – 20u


                  1. Verwelkoming door voorzitter


Voorstelling nieuwe leden. Welkom aan Alain, Maartje, Evelien en Frederik. Ledenlijst werd aangepast en aangevuld.

                  2. Goedkeuring dagorde

Er werden geen agendapunten toegevoegd.

                  3. Goedkeuring verslag vorige vergadering


Het vorige verslag werd goedgekeurd.

                  4. Kasverslag                  5. Evaluatie voorbije activiteiten


Kinder-BBQ
In de refter vanwege het slechte weer. Verliep veel rustiger dan vorig jaar en vlot. Er waren voldoende helpers.

Fietsexamen
Alles is goed verlopen, alle leerlingen zijn geslaagd. Voldoende helpers gehad dankzij extra oproep. Op deze manier waren de trekkers van de werkgroep vrij om zelf rond te fietsen en controle te houden.


                  6. Komende activiteiten

Eetfestijn 09/10/2016
Inschrijvingsaantal zal vermoedelijk terug rond de 800 personen liggen. Dezelfde traiteur als vorig jaar, eens met ander aanbod. De werklijst is reeds ingevuld, nog slechts enkele gaatjes in te vullen, misschien nog enkele mensen om vrijdagavond mee op te stellen.

PJOC-bier: primeur! Het eetfestijn is de eerste activiteit waar het Pjocske (6,5%) zal verkocht worden, bestellen per 6 (15 euro) of per bak (36 euro) kan aan de kassa. Enkel wat betaald is wordt effectief besteld.  Stock wordt bijgehouden via een lijst in het berghok. Voor de tombola zullen er meer lotjes voorzien worden dan vorig jaar. Reeds veel zaken hebben gesponsord. Tafels groter dan 8 worden automatisch gereserveerd. Desserten: nog maar 1 iemand die bakt. Wie nog wil, maar mailen naar Mieke: mieke.vdvelde@telenet.be

Voordrachtavond “Onze kinderen veilig online”
In samenwerking met Child Focus en Gezinsbond. Spreker Frederik Vanhuffel, donderdag 20/10/2016, in de refter van de school.
We nodigen ook jeugddienst, Vlerkopvang, leden gezinsbond uit. Graag inschrijven om organisatorische redenen. Gratis inkom.

Voordrachtavond voorjaar
Op 14/03/17: spreker Lut Celie, over zelfvertrouwen bij kinderen, emoties en sociaal gedrag. We vragen subsidie bij de gemeente wegens hoge kostprijs. Zal vermoedelijk doorgaan in jeugdcentrum Molenhoek.

Nieuwjaarsfuif / etentje zaterdag 21 januari 2017
Gaat door in de tennisclub van Merelbeke. Thema wordt: gala! DJ Alain De Ruyck.
          

                  7. Voorstelling werkgroepen voor nieuwe ouders

Werkgroep feest
Veerle Lamote trekt deze werkgroep. Belangrijkste activiteit is het eetfestijn. Zowel brainstormen, voorbereiden en opstellen als helpen op de dag zelf. Vergaderingen gaan meestal bij iemand thuis door.

Werkgroep Verkeer
Trekkers zijn Mieke Van de Velde en Wendy Segers. Eind januari starten de voorbereidingen voor het fietsexamen, na de krokus is er een startvergadering met ouders. In de laatste week van het schooljaar leggen de kinderen van het 6e lj hun fietsexamen af. Ze moeten het traject enkele keren op voorhand afleggen. Helpende handen worden gevraagd om de verschillende posten te bemannen op het parcours.

Het (wild) parkeren aan de school is een groot probleem dat dit jaar ook door de werkgroep zal aangepakt worden. 's Morgens controleert de politie 1x per week, maar vooral 's avonds is er een probleem. Op deze manier is het niet veilig. Ook de vuilkar passeert op het moment dat alle kinderen toekomen.

à Contact opnemen met de commissaris met deze vraag. Mieke en Wendy volgen dit op.

à kinderen betrekken, ludiek initiatief? Sticker: 'U hebt gekozen voor de juiste school, maar voor de verkeerde parkeerplaats'. Wettelijk gezien mag dit niet. Mieke en Wendy volgen op.

à Vuilkar: dir. Geert volgt op.


Werkgroep Schoolkrant
Sophie Mehuys, Veerle Lamote, Wendy Segers en Els Cnops zijn de trekkers. Hier mogen zeker nog mensen bijkomen! Data waarop de krantjes uitkomen liggen al vast, ook de leerkrachten die zullen geïnterviewd worden. Werking: kinderen (een 5 à 8-tal) zoeken op pc kleurplaten, gedichten, spelletjes, ... gedurende 1,5 uur, onder begeleiding. Nadien wordt het door ons in de juiste lay-out gegoten. Laatste pagina mag door ouders aangebracht worden. Voorste pagina wordt door de kleuters gemaakt.


                  8. Verslag schoolraadvergaderingen van 23/06/2016 en 06/09/2016
-                 infobrochure en schoolreglement: werd goedgekeurd door de schoolraad. Terug digitaal, dit jaar nog 6 mensen die het op papier wensen.
-                 bijdrage door ouders werd verhoogd tot 45 euro voor de kleuters, geeft iets meer mogelijkheden.
-                 jaarkalender: uitgebracht door het OC, zal nu vrijdag uitgedeeld worden.
-                 lestijdenpakket: geen wijzigingen, er werd gestart zoals voorzien.
-                 prioriteiten en nascholingen: binnenkort studiedag rond taal op 4/10. Mocht je hierover informatie wensen, dan kan je terecht bij Els of Tim Van Aken.
-                 opdracht vanuit schoolbestuur: nieuwe coördinerende directie scholengemeenschap. Deze opdracht werd toegewezen aan dir. Geert. Proficiat! Profiel voor nieuwe directeur wordt voorgelegd aan de schoolraad, op basis daarvan werd de vacature uitgeschreven. Er werd enkel bevraagd aan leerkrachten die werken binnen de scholengemeenschap (De Graankorrel, St-Eloois, St. Gregorius, PJC en St. Michiels.) Sollicitaties tegen oktober. Vanaf 2018 zullen er een aantal scholen moeten samengaan.
-                 bord aan brievenbus: stedenbouwkundige vergunning voor dossier toiletten lagere school. Tegen half november hopelijk goedkeuring, de realisatie is voorzien voor grote vakantie.


                  9. Vragen aan de school

-                 mailproblemen: sommige ouders krijgen geen mails meer. Deze ouders sturen best een persoonlijke mail naar dir. Geert, hij zal dit nakijken. Zeker indien mailadres veranderd is, laten weten aan de school. Kijk zeker ook eens naar spam.
-                 Vlerk: fietsen naar het Vlerkbos? Enkele ouders (Jasmien, Frederik, Roeland, Annelies) zullen hiervoor contact opnemen met Luc. Annelies maakt een brief op. Parking dommelvlerk is te donker, zou moeten verlicht worden. Dit wordt meteen mee opgenomen.     


                  10. Ouderbetrokkenheid

Opvolging van het overleg uit de vergadering van juni.
-                 E-mail naar ouders (schoolpost via mail): het is niet duidelijk wie de mails wel of niet leest. Het mailsysteem dat de school gebruikt kan niet werken met een leesbevestiging. Voorlopig nog geen oplossing hiervoor.
-                 Klasmail:  er wordt geen antwoord gegeven op mails, dient enkel om afwezigheden door te geven. Ouders vragen een leesbevestiging, anders niet duidelijk of de mail gelezen werd.
-                 Website school: graag makkelijker en meer toegankelijk, bv slechts 1 mogelijkheid om een rubriek aan te klikken. OC zou hier graag een pagina krijgen zodat je meteen kan doorklikken. Tim en Maarten nemen dit op met meester William om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
-                 Facebookgroep kleuters: zou een besloten groep moeten zijn, enkel voor de ouders van de kinderen. Nu werken de meeste kleuterjuffen met een blog of de website. Gevaar facebook:  negatieve commentaar op de klas, juf of kinderen. 2 juffen hebben nu een besloten facebookgroep die elk jaar gewist wordt.
-                 Facebookgroep OC: nodig? Zullen we op deze manier meer ouders bereiken? Opletten dat we geen individueel klankbord worden voor persoonlijke vragen. Voorlopig zullen we werken via evenementen, zoals nu voor het eetfestijn. Niet via een groep maar met een pagina OC. Alain zal dit uitproberen. Voor het eetfestijn kunnen dan ook anderen (niet-ouders) uitgenodigd worden, door de pagina te liken.
-                 Ouderbetrokkenheid: historisch gegroeid vanuit oud-leerkrachten die nog mee wilden helpen. Daarna uitgebreid met leesmoekes, naaimoekes. Sommige leerkrachten kijken jaar per jaar welke 'beroepen' de ouders van dat jaar uitoefenen.
è Talentenbank opstellen: waar ben je als ouder goed in en wil je in 1 klas of meerdere klassen iets rond doen? Ook klusjes toevoegen. Een mama zou zich bv willen opgeven als 'kriebelmama' om te controleren op / behandelen van luizen. OC volgt op.
-                 Verslag vergadering OC: wordt via mail verstuurd naar de leden van het OC, en is voor iedereen te vinden op de site.
-                 Helpende handen: idee van de inschrijvingstool (mail sturen naar alle ouders, met limiet zodat er zich niet te veel mensen kunnen opgeven) werd voorlopig niet doorgezet. Nu wordt er een mail gestuurd naar de helpende handen, enkel bij tekort wordt de mail naar alle ouders gestuurd. Elke ouder kreeg ook al een inschrijvingsblad om zich aan te melden als helpende handen. Een herinneringsmail zou wel handig zijn.
-                 Toilethygiëne wordt heel regelmatig opgevolgd. Er wordt voor alle noodzakelijke dingen gezorgd, toiletten worden dagelijks gepoetst. Kinderen slagen erin om op 1 uur tijdens de middagspeeltijd alles overhoop te gooien. Er zou meer toezicht moeten zijn. Dit is een zorg die de school zeker verder opneemt. Tip: spiegel hangen, dan zien ze zichzelf bezig, wordt blijkbaar ook gebruikt bij vandalisme.
-                 Logopedie: oplossing op korte termijn? Wordt niet voorzien. Visie: vaak een 4-tal logo's op school, is moeilijk te organiseren. Nog 1 jaar en dan is er een zorglokaal en een lokaal voor zorgcoördinator. Hier kunnen dan misschien ook logopedisten gebruik van maken.

11. Varia
-                 September 2017: vanuit het ministerie van onderwijs: scholen krijgen de mogelijkheid om Frans aan te bieden vanaf het 1e lj. Op sommige scholen loopt dit al, onze school kiest daar niet voor. Ook in het Frans lesgeven bij andere vakken zoals bv WO of wiskunde lijkt niet meteen een haalbare kaart.
-                 Er zal meer bewogen worden, na vorming van de leerkrachten: van jongste kleuter tot 6e leerjaar wordt er elke dag iets gedaan rond bewegen.
-                 Prioriteiten en nascholingen zullen in bijlage te vinden zijn.
-                 OC als vzw? Het OC zit als feitelijke vereniging onder de school, dus dit is niet nodig.
-                 Lokalen van de school openstellen voor senioren of andere groepen, je kan daar subsidies voor krijgen. Dactylocursus voor de kinderen (start in november), koor gaat reeds door. Sport is niet mogelijk vanwege de bouw van de zaal (te klein).
-                 Sneeuwklassen: naast wijnverkoop ook iets niet-alcoholisch of koekjes, kaarsjes aanbieden. Wijn verkoopt goed vandaar dat er daarvoor geopteerd werd. Meester Geert neemt dit op.
Reacties