Verslag vergadering OC 29/09/2015 – 20u


1. Verwelkoming

Nieuwe leden:
Miet Bekaert, Ann Wierckx, Heleen Van Vlierberghe.
Gegevens werden doorgegeven en worden bezorgd aan Els.

2. Goedkeuring dagorde

Dagorde werd goedgekeurd. Een punt grootouderfeest werd toegevoegd.

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Er zijn geen opmerkingen.

4. Kasverslag

5. Evaluatie voorbije activiteiten
  
5.1.Kinderbarbecue
Over het algemeen is alles vlot verlopen.
Opmerkingen:
-          Kleuters: indien mogelijk de worsten op voorhand snijden, kan ook voorgesneden warm gehouden worden. Zo kunnen ze alles op hun bordje op hetzelfde moment opeten. De kleuters zaten apart van het lager, was wel rustiger zo.
-          Afwas: gebeurde in de gootsteen buiten. Nadeel: het water was snel vuil, warm water warmde te traag op, aan- en afvoer van water verliep moeilijk. De keuken werd onvoldoende gebruikt, waarschijnlijk doordat de opstelling dit jaar anders was (vanwege het kunstgras). Volgend jaar zeker herbekijken.

5.2.Fietsexamen
Het fietsexamen is naar wens verlopen. Er waren veel helpende handen en ook mooi weer. Het was hetzelfde stramien als voorbije jaren, er gebeurden enkel kleine aanpassingen. Opmerking:
Digitaal bewerken vraagt veel tijd, sommige prenten zijn nu vrij ingewikkeld, er staat veel informatie op. Voorstellen: iemand kan het parcours afleggen met een camera, foto’s nemen.

6. Komende activiteiten

6.1.Eetfestijn 11/10
Dit jaar werd er gekozen voor een nieuwe formule via slagerij Peter uit Scheldewindeke: goede prijzen, goede service. Hij biedt een mooi aanbod, alles zowel voor kinderen als voor volwassenen, zodat de kinderen niet steeds balletjes moeten eten.
Leerkrachten zullen net zoals vorige jaren instaan voor de bediening.

Vragen vanuit de werkgroep feest (verantwoordelijke Veerle Lamote):
-          Er zijn nog veel helpende handen nodig! Zowel voor vrijdagavond, zaterdag de hele dag en zondag in shiften. De werklijst werd doorgegeven en aangevuld door de aanwezigen.
-          Wie wil de reservaties van tafels doen? Concreet houdt dit in: toewijzen in de zaal wie waar kan zitten, opvolgen via mail volgens de binnenkomende inschrijvingen.
-          Wie kan doeken + tv ophalen bij provinciale uitleendienst: woensdag 7/10 in de VM. Best met een grote auto. Sylvie vraagt na bij haar papa.
-          Wie heeft er een babystoel: Karen, Ann --> bezorgen aan Maarten VDB, of zelf meebrengen dag zelf. Wie nog?
-          Wereldwinkel Merelbeke verhuurt geen tassen en percolators meer voor koffie, dus moeten we nu elders huren. Normaal reserveren 3 percolators en 3 reservekannen, + 400 koffietassen, dan is het goed bij te houden. Iemand een idee waar we hier kunnen aangeraken? Anders moeten we het huren bij Levi.
-          De zesdeklassers worden binnenkort uitgenodigd om mee te helpen (schmink, dessert bedienen, afstempelen eetkaart, frietjes)
-           Eetkaart: nu zonder flapje voor dessert, traiteur vind dit niet haalbaar. Nu best apart bonnetje, anders is niet te controleren wie er al een dessertbordje gekregen heeft.
-          We hebben al veel tombolaprijzen, er mogen er zeker nog bijkomen. Wie er heeft mag dit doorgeven aan Veerle.
-          Mieke organiseert het dessertbuffet. Voorlopig nog maar weinig binnen. Mieke kan bekertjes leveren zodat de porties gelijk zijn. Steurbaut kan ook desserten leveren. Mariman levert 2 grote plateaus cake. We gaan ook nog langs bij De Paepe en Delhaize.

6.2.Spreker Wim Rombaut: 26/11
‘Een goede coach voor mijn kind / student’
Er ligt op die datum al een vergadering vast voor het 5e en 6 lj i.v.m. studiekeuze, met CLB. De spreker ligt al vast, maar we bekijken met de spreker of de datum kan verlegd worden, dit wordt zeker nog gecommuniceerd.

6.3.Nieuwjaarsfuif en etentje: 30/01
-          Locatie: tennisclub in de Sportstraat, net zoals vorig jaar
-          Menu: nog bekijken of de mensen het zelf doen of we gaan werken met traiteur
-          DJ: Alain De Ruyck werd gevraagd.

6.4.Grootouderfeest: 21/10
Deze week wordt de uitnodiging meegegeven en ook via mail en website gecommuniceerd.
Helpende handen van de ouders zijn nog nodig, een 5 à 6 ouders is voldoende.
De formule is anders dan andere jaren: grootouder en kleinkind zullen een hele VM samen in de schoolomgeving vertoeven. Kinderen uit verschillende klassen kunnen dit samen doorlopen.
Ook nu moet het percolatorprobleem bekeken worden. Er wordt opnieuw koffie met gebak voorzien in de refter, met max 70 tegelijk, in 4 of 5 shiften.
Directeur Geert stuurt nog een mailtje door met de vraag voor de helpende handen. 

 7. Nieuws uit de werkgroepen
-          Feest: zie hierboven
-          Verkeer: nog geen info
-          Schoolkrantje: we zouden terug starten met het 6e lj, een 4-tal helpende handen zijn nog welkom. De dag wordt gekozen met de mensen (kinderen) die willen deelnemen. Ouders uit de werkgroep gaan eerst langs in de klas om de kinderen warm te maken.
Opmerking: kinderen die het interview helpen afnemen werden niet vermeld bij de redactie. Dit maken we bij de eerstvolgende krant zeker in orde!

 8. Schoolraad van 24/9

-          Aanwending lestijdenpakket en klasverdeling: De lestijden zoals voorzien in juni zijn dezelfde gebleven.
-          Goedkeuring schoolreglement. Dit jaar gebeurde dit digitaal, er moet voor afgetekend worden. Er zijn nog 7 gezinnen van de 289 die papier wensen.
Opmerking: Hoeveel hits heeft het schoolreglement op de website? Er staat ‘gelezen en goedgekeurd’, maar heeft iedereen het effectief gelezen? Dit moet toch wel eens bekeken worden. Nog bekijken wie dit opvolgt.
-          Goedkeuring infobrochure. Deze blijft op papier vanwege de praktische zaken die er in vermeld staan.
-          Toestand gebouwen:
o   de kleutertoiletten zitten in de finale fase.
o   Op korte termijn wordt er nagedacht over de toiletten op de kleine speelplaats. Samen met een architect zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Het worden jongens- en meisjestoiletten, andersvalide toiletten en eventueel douches.
Recuperatie van regenwater: wat moet hiervoor gebeuren, is dit haalbaar voor de school?
o   Dossier waterlek thv plat dak hoofdgebouw: nu wordt er gekeken of het kan opgelost worden via verzekering, want dit vraagt een zware financiële inspanning van de school.
-          Prioriteitenplan 2015-2016: samengesteld op basis van bevraging van alle personeelsleden, op verschillende niveaus; prioriteiten voor:
o   De school;
o   Het ganse team;
o   De lagere school;
o   De kleuterschool;
o   De zorg;
o   ICT.
Per item werden er steeds twee prioriteiten weerhouden; deze worden komend werkjaar aangepakt:
o   De school en het ganse team:
§  Aandacht voor waarden en normen, sociale vaardigheden bij kinderen en leerkrachten
§  Actualisatie van de afspraken voor de kinderen en deze correct laten naleven in teamverband
§  Klas doorbrekend werken
§  Projecten uitwerken met de ganse basisschool
o   De lagere school:
§  Verder werken aan een goede doorstroming tussen de verschillende leerjaren
§  Implementatie media in de nieuwe en vernieuwde WO-thema’s
§  De verticale leerlijn WO verder uitwerken
o   De kleuterschool:
§  Meer overschrijdende momenten tussen de verschillende kleuterklassen voorzien
§  Werken in niveaugroepen in graadklassen
§  Uitwisseling/samenwerking tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar
o   De zorg:
§  Specifieke aandacht voor het M-decreet
§  Duidelijke planning opdat zorgmomenten niet te veel wegvallen
o   ICT:
§  Het gebruik van tablets in de klas integreren
§  Ateliers uitwerken in de mediaklas

-          Nascholingsplan 2015-2016 bestaat uit 2 delen (gratis vanuit de begeleiding en betalende deelname vanuit nascholing). Leerkrachten kunnen zelf keuzes maken, ofwel in functie van zichzelf als leerkracht ofwel in functie van de klas:
o   Vanuit de begeleiding
§  ISB directieoverleg
§  ISB bijzondere leermeester LO
§  Directiecolloquium
§  Werkgroep pastoraal: gespreksgroep Christenen op school
§  Gespreksgroep kleuteronderwijs
§  Gespreksgroep lager onderwijs
o   Vanuit de nascholing
§  Studievoormiddag Godsdienst: “vanuit onze eigenheid in dialoog met de ander: een bevrijdend verhaal!”
§  Studiedag “het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen”
§  In twee dagen van ICT-leek tot enthousiaste computergebruiker
§  Begeleiden van spellingsmoeilijkheden doorheen de lagere school
§  Actievere en effectievere klaswerking door gedifferentieerde instructie en werking
§  Muzo-beeldopvoeding: voorstelling van materialen en actief oefenen van creatieve technieken

9. Info van de school
-          Vrije dag in oktober: leerkrachten volgen een studiedag i.v.m. achtergrond godsdienst (om de 3 jaar).
-          Februari telling: de lagere school telt 10 lln meer dan vorig jaar. De kleuters moeten een inhaalbeweging maken, omwille van een 'slecht' jaar, geboortejaar 2012. Dit was het gevolg van negatieve publicatie in de media, waardoor we een stempel hebben waar we nog moeilijk vanaf geraken. Juf Marleen, juf Janna, juf Roos en juf Kim starten met 12 kleuters, 7 klassen kunnen behouden zou mooi zijn. We moeten mensen warm blijven maken voor onze school, deze zit nog lang niet vol.
-          Gespreksavonden ouders en leerkrachten: dit jaar in de eerste schoolweek. Over het algemeen als positief onthaald. Je hebt vanaf week 1 alle praktische info.
Opmerkingen:
·         voor nieuwe mensen en instappende kleuters was het wel heel kort dag. Voorstel: de datum reeds vermelden bij inschrijving.
·         Met meerdere kinderen in een gezin is het soms moeilijk om naar alle klassen te kunnen gaan. Er werd al voor gezorgd dat kleuters en lager opgesplitst zijn, het is anderzijds niet aangewezen om ouders 3 avonden in 1 week op school te vragen. Er werd ook al een opsplitsing per avond gemaakt in de tijd.
-          Er zit momenteel 1 leerling die advies type 2 kreeg op onze school: hier wordt een investering in de zorg gedaan: een extra halftijdse. Een tip aan ouders van kinderen met problemen: hoe sneller dit gecommuniceerd wordt, hoe sneller zorg kan ingepland worden.
-          Opvang van vluchtelingen: speelt dit in Merelbeke? Directeur Geert heeft nog geen berichtgeving hierover ontvangen. Na 60 dagen ingeschreven te zijn via het OCMW, moeten de kinderen ingeschreven worden in school. Komen ze echter na 1 oktober, kan er geen zorg voorzien worden. Mogelijks worden hiervoor vanuit wetgeving subsidies voorzien. Stel dat dit realiteit wordt, zal dit zijn impact op de zorg kennen.

10. Vragen aan de school

10.1Open vergadering naar ouderparticipatie
Vanuit het bestuur is het signaal gegeven naar de school toe om het oudercomité deels een andere invulling te geven: werken rond een specifiek thema. De school heeft hier positief op gereageerd. De manier waarop ouders en leerkrachten met elkaar omgaan blijft evolueren.

Er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden:
Wat houdt ouderparticipatie precies in? Hoe vullen wij dit in als ouders? En hoe zien de leerkrachten dit? Op welke momenten organiseren we het, onder welke vorm? Welke inhoud kan er besproken worden?
Doel: samen een duidelijk afgebakend kader creëren waarbinnen we samen in overleg kunnen gaan rond bepaalde thema’s. Bv: het is niet de bedoeling dat ouders mee kunnen bepalen of er een nieuwe taalmethode gekozen wordt. Leerkrachten hebben hier duidelijk hun expertise. Wat wel kan zijn thema’s zoals schoolrijpheid, zindelijkheid, …

Een uitnodiging werd reeds opgemaakt maar werd niet ten volle goedgekeurd door de leerkrachten.
-          Voorstel: beperkte delegatie bestuur + beperkte delegatie school werken samen het kader uit en bekijken welke thema’s er haalbaar zijn.
-          Moment: kan tijdens de reeds vastgelegde oudercomités, maar het thema beheerst niet de volledige vergadering, de vaste agendapunten zullen blijven terugkeren. Doel: praten en overleggen in beide richtingen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bewuster kiezen wat voor hen een interessant thema is om bij aan te sluiten.

Blijvende zorg van het bestuur: blijven voor waken dat het oudercomité representatief is voor alle ouders die aanwezig zijn op school. Het bestuur is zoekende: hoe bereiken we kwetsbaardere groepen, hoe betrekken we ze bij de schoolwerking? Wat kunnen we doen om ons nog kenbaarder te maken? Misschien meer aan de schoolpoort staan, ... Ideeën zijn welkom!
Nieuwe leden zijn ingestroomd vanuit eigen initiatief en engagement, en deels door reeds mensen te kennen die al in het oudercomité zitten.

Opmerkingen:
-          Enkele mensen uit het oudercomité (die niet in het bestuur zitten) hadden het voorbije schooljaar het gevoel niet overal voldoende inspraak te hebben. Er lijkt soms al veel op voorhand door het bestuur besproken en vastgelegd te zijn. Daarnaast weten niet alle mensen dat er werkgroepen zijn, en wanneer die dan samenkomen. Ouders willen betrokken zijn.
Als bestuur willen we meer uitnodigen om discussie te hebben, alle vergaderingen zijn open voor iedereen.
·         Blog werkt niet echt, misschien andere weg bewandelen.
·         Sociale media: is bewezen dat het kan werken (cfr andere scholen) maar informatie kan een eigen leven gaan leiden.
·         Sommige discussies moeten niet in een oudercomité gevoerd worden, vandaar de oprichting van de werkgroepen (vb keuze sauzen bbq)
·         Wat verwachten ouders van de werking van een oudercomité? Misschien kunnen we een brainstorm doen, zoals enkele jaren geleden. Toen was het vooral een probleem van communicatie. Ook nu komen niet alle verhalen (vragen) aan de schoolpoort tot bij de school zelf, of tot bij het oudercomité. We moeten ons kenbaarder maken, de postbus nog eens in de schijnwerpers plaatsen. We zouden alle ouders kunnen bevragen via een brief / digitale weg. De mensen laten voelen dat er met hun verhaal iets wordt gedaan.

 11. Varia

-          Middaggebeuren: verschillende ouders stellen vragen over het tijdsbestek en eerder strenge regels tijdens het middageten. Dit jaar heeft Sandra dit toegelicht tijdens de infoavonden in de eerste schoolweek. De school heeft het tijdsgebeuren reeds vanuit verschillende hoeken bekeken, en zoals het nu loopt, loopt het goed: elk kind heeft voldoende tijd om te eten en kan bijvragen indien nodig. Het bord moet zeker niet leeg. Volledige stilte wordt enkel gevraagd wanneer het rustig praten uit de hand loopt. Er werd gekozen voor 1 persoon i.p.v. 2 of 3 omdat de regels dan minder verwarrend zijn. Sandra heeft nu ook een eigen mailadres, ze mag gerust aangemaild worden met vragen of opmerkingen. Klachten horen naar directeur Geert te gaan.
-          Nieuwsbrief: deze is er eind vorig schooljaar niet gekomen door het gegeven van de  onderwijsgemeenschappen. Ook in september kwam er nog geen nieuwsbrief, men zit  nog in een overgangsfase naar digitaal platform. Communicatie moet juist zijn en moet iedereen tegelijkertijd bereiken. Brieven blijven soms ook in de map zitten.


Reacties