Verslag vergadering OC 09/06/2016 – 20u1. Goedkeuring dagorde
Toevoeging: bedanking uittredende leden
2.Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

3.Kasverslag

4. Evaluatie voorbije activiteiten
4.1. Receptie 1e communie
Financieel gezien is het een break-even. Vermoedelijk dankzij de beslissing om inschrijvingsgeld van de familie te vragen. Leerkrachten en gezin van de communicanten mochten gratis komen, de rest (familie en vrienden) betaalt 5 euro pp. Zo was het financieel haalbaar. Er was hierdoor niet minder volk, in tegendeel en er is meer gedronken. Op deze manier zitten mensen met een grote familie er niet verveeld mee dat ze met een groot aantal personen komen.
Locatie (op het grasgedeelte) was goed, met onzekerheid van weer was er de vluchtweg in de refter. Er werden de eigen tenten gebruikt, dit was haalbaar. Ondanks de verzwaarde voeten zijn de tenten toch even gaan vliegen. Volgend jaar meer voeten of zwaardere voeten voorzien. Eventueel zelf voeten gieten in beton.
5. Komende activiteiten
5.1 Kinder-BBQ: 23/6
Datum werd kortelings veranderd van vrijdag naar donderdag. Dit is vervelend voor de mensen die jaarlijks komen helpen en hiervoor zelfs verlof nemen, en dit nu niet meer kunnen veranderen. Vooral vervelend omdat er geen overleg geweest is. Blijkbaar kon traiteur Koen niet en heeft deze dit te laat laten weten.
Ideeën: misschien beter zelf bakken? Met 3 mannen (of vrouwen) kunnen we dit zelf doen. Volgend jaar sowieso terug vrijdag, of Koen nu beschikbaar is of niet.
è Volgend jaar: indien zelf bakken: zelf materiaal voorzien, vlees kan dan goedkoper.
Helpende handen op dit moment: 6 voor de hele blok, 2 voor de middag. Dit is nog niet voldoende.
è Veerle zal een mailtje sturen naar de helpende handen. Er zijn nog 2 bakkers of ‘baksters’ nodig om Koen te helpen.
è Leerkrachten kijken na: op die dag is er ook basketbal en/of voetbal, dus nog bekijken qua speelplaats. Hiervoor wordt een sportieve oplossing gezocht!

5.2. Fietsexamen 29/6 Trekkers werkgroep verkeer: Johanna, Wendy, Mieke.
Helpers: 19 momenteel. Misschien nog Sylvie, Wout? Dan zijn er voldoende helpers. Deze week wordt er een brief rondgestuurd met alle uitleg voor de helpers. De zesdeklassers hebben alles geoefend, enkele kinderen zitten achter op schema, maar dat komt goed. De fietsdiploma’s zullen de dag zelf uitgereikt worden.

5.3. Schoolkrant
Wendy en Veerle L nemen het laatste krantje op. Reeds 4 kindjes die deelnemen. Nog even overleggen met directie: midden van de krant voorzien met extra zomerspelletjes? Wel extra betalen → kan wel.
Leerkrachten wensen de kinderen proficiat met de schoolkrantjes, knap werk!
Afdruk in kleur blijft behouden, we hebben een scherpe prijs. Vooral voor de foto’s leuker dat het in kleur is.
Volgend jaar: in kalender vastleggen wanneer welke krant gemaakt wordt. Ook welke leerkracht geïnterviewd wordt, wordt reeds vastgelegd. Handig voor ouders, leerkrachten en Jan de tekenaar. Ook vastleggen welke kleuterklas verantwoordelijk is voor de voorpagina.
Laatste pagina: soms een opdracht of spel voor de kinderen. Tot nu toe niets ontvangen van de kinderen ivm “school binnen 50 jaar”. Is het mogelijk om hier in de klas een kwartiertje tijd aan te besteden? → niets binnengekregen wat jammer is .
6. Day to day
6.1. Info van de school
Geen speciale info. Het aantal klassen blijft hetzelfde voor volgend schooljaar.
Schoolraadvergadering is pas 23 juni.

6.2. Vragen aan de school
Simon Willems (ouder) stuurde een mail naar het oudercomité met de vraag om een goed doel te sponsoren: MediClowns, meer specifiek door het lopen van de marathon van New York. Hiervoor zouden gadgets te koop worden aangeboden (stressballetjes, magneten, …) om aan een totaalbedrag van 3000 euro te geraken. Hierover werd wat heen en weer gediscussieerd. Er werd besloten om er niet aan mee te doen als school / OC omdat we verwachten dat er dan heel wat ouders met gelijkaardige vragen zullen komen en dat het moeilijk wordt om ergens een grens te trekken. We willen geen precedent creëren

7. Debat
7.1. Thema ouderbetrokkenheid
3 weken geleden werd er een bevraging meegegeven met de schoolpost die zowel op papier als digitaal kon ingevuld worden. We kregen antwoord van 148 van de +/-250 gezinnen, wat we een mooi resultaat vonden. Enkelen daarvan werden te laat ingediend om in het cijfermateriaal te kunnen verwerken, maar deze lagen qua resultaten in de lijn van de rest.
Twee personen dienden een blanco formulier in, waarvan eentje met de duidelijke boodschap hier niet aan te willen meewerken. Jammer dat er niet bijstond waarom.
Daarnaast vulden ook 14 leerkrachten de bevraging in.

De vragen bestaan uit 5 onderdelen, we bespreken ze hieronder in 3 belangrijke blokken. Wie graag de uitgebreide versie raadpleegt met tabellen en cijfers (24 blz) kan dit opvragen via info@pjcouders.be

1.              Informatie vanuit de school

Meest gevraagde manier van correspondentie: via mail en via schoolpost. In mindere mate ook via de website van de school. Daarnaast wordt de schoolkalender als heel handig beschouwd. De ouders zijn zeker niet ontevreden over de informatie vanuit de school.

Opmerkingen vanuit de bevraging: soms moeilijk taalgebruik, soms te weinig info, info komt vaak te laat om nog georganiseerd te krijgen (dit werd heel vaak aangegeven), graag transparantie m.b.t. planning van toetsen, scores, verbeterpunten. Blauwe brief wordt heel erg gemist! Kan de klasmail voor meer gebruikt worden dan enkel melden van afwezigheden? Is het mogelijk om foto’s op facebook te zetten om de kinderen (vnl. kleuters) bezig te kunnen zien?

Voorstellen tot verbetering vanuit de bevraging:
-          Mail: geen bijlages zonder inleidende tekst, wel de info in de mail zelf plaatsen.
à Leesbevestiging vragen om een zicht te krijgen door hoeveel ouders de mail effectief gelezen wordt. Niet iedereen ontvangt alle mails correct.
-          Blauwe brief terug in het leven roepen
-          Website school moderniseren
-          Schoolkalender opsplitsen in kleuter en lager à hier werd niet op ingegaan, er mag van elkaar geweten zijn wat er leeft.

Conclusies / bedenkingen debat:
-          Klasmail: vragen stellen via mail wordt door de leerkrachten en ook enkele ouders onpersoonlijk bevonden. Men heeft liever dat er een afspraak wordt gemaakt. Op school werd de afspraak gemaakt (dit staat ook in het schoolreglement) dat mail enkel voor afwezigheden gebruikt wordt. Het is duidelijk dat veelvuldig mailen en uitgebreide antwoorden verwachten op korte termijn absoluut niet kan.
à De vraag blijft echter wel of het niet kan gebruikt worden om mededelingen te doen (bv mijn kind heeft luizen) of om een korte, niet dringende vraag te stellen.
à Voor praktische zaken kan er ook altijd naar het secretariaat gemaild / gebeld worden, zij kunnen info doorgeven aan de leerkrachten.
à vraag van trekkers schoolkrantje: mag de klasmail gebruikt worden om de vraag voor meewerkende kinderen te stellen? Nu wordt er steeds voor gezorgd dat iemand de leerkracht kan spreken, dit vraagt extra tijd. Elke klas zou dan slechts 1 mailtje per schooljaar krijgen.
à voor mensen die toch mailen met een uitgebreide vraag zou er een standaard mailantwoord vanuit de leerkrachten kunnen voorzien worden. Bv: ‘Uw mail werd gelezen maar wij beantwoorden geen mails. Bij vragen stellen we voor om ons persoonlijk aan te spreken.’

-          Info komt te laat: afspraak vanuit de school is om alle post te verzamelen en pas op vrijdag mee te geven. Ervaring leert dat in de week de boekentassen onvoldoende door ouders bekeken worden. Toch is het voor vele ouders moeilijk om een vraag op vrijdag tegen maandag georganiseerd te krijgen, vooral als het over materiaal gaat. Idem bij het organiseren van vervoer voor SVS (sport op woensdag): dit moet soms nog op korte termijn geregeld worden.
è Voor de kleuters stellen de leerkrachten duidelijk dat het materiaal dat binnen een thema gevraagd wordt, nooit verplicht is, en dat het gerust ook later in de week mag meegebracht worden. Indien het te ver op voorhand gevraagd wordt, wordt het vergeten. Voorstel: tussendoor nog eens herhalen?
è Nog geen effectieve oplossing voor lager. Indien het iets dringend is, kan het altijd in de agenda, dit wordt nu soms ook al zo gedaan. De druk om iets te zoeken dat je niet thuis hebt liggen, blijft wel.

-          Mail: alle voorstellen hierboven werden goed bevonden.

-          Facebook: niet alle ouders hebben een account, en elke kleuterklas heeft wel een klasblog (behalve de poesjesklas). Er zou een alternatief bestaan voor facebook zodat mensen die geen account hebben toch ook de foto’s kunnen bekijken.
à juf Roos en/of juf Janna zouden hier meer van weten: is dit een idee voor iedereen dan? Anders is het dubbel werk: én facebook, én de blog.


2.                  Ouderbetrokkenheid binnen en buiten de school
                              
Ouders hebben nood aan betrokkenheid, maar niet iedereen kan er aan bijdragen: meestal is er geen tijd voor of valt het praktisch niet te regelen. Niet iedereen zou de school aanraden op vlak van ouderbetrokkenheid binnen de schoolmuren. Er is een grotere tevredenheid over ouderbetrokkenheid buiten de schoolmuren, en in het algemeen bij de kleuters.

Opmerkingen vanuit de bevraging: staan leerkrachten en directie hier wel open voor? Hier is er een verdeeldheid onder de ouders. Belang van dialoog door ouderbetrokkenheid wordt benadrukt, de afstand leerkracht-ouder verkleint hierdoor. Betrokkenheid mag echter geen rem vormen op de pedagogische en didactische werking van de school, het moet een win-win-situatie blijven.
Veel ouders hebben nog nooit een vraag gekregen om binnen de schoolmuren te helpen. De vraag gaat vaak naar reeds gekende mensen waardoor andere mensen geen kans krijgen om te participeren. Hierdoor voelen sommige ouders zich niet welkom. Heel wat ouders geven aan hier helemaal geen zicht op te hebben.

Voorstellen vanuit de bevraging:
-          Activiteiten vroeg genoeg aankondigen zodat het praktisch kan georganiseerd worden, en agenda’s afgestemd kunnen worden
-          Meer ouderactiviteiten op school worden gevraagd, bv jaarlijks schoolfeest.
-          Uitstappen kunnen ook georganiseerd worden door ouders
-          Ideeënbus à deze hangt onder het fietsenrek

Conclusies / bedenkingen debat:

Leerkrachten: het wordt vaak intern geregeld, bv schoolreis: 9 eigen leerkrachten, 2 zorgjuffen, 1 kinderverzorgster, 1 ex-leerkracht. Dit was ruim voldoende. Enkel wanneer er een probleem is wordt er hulp gevraagd. Niet iedereen is bekwaam om met een grote groep kinderen om te gaan, is niet makkelijk als je het naar iedereen opentrekt. Je kan nooit iedereen tegelijk vragen, wat doe je als je 3 mensen nodig hebt en er bieden zich 5 mensen aan? Het zijn vaak ook dezelfde ouders die kunnen deelnemen, en dezelfde ouders die wel willen maar niet kunnen. Dat is voor sommige kinderen niet leuk.
Vanuit directie en leerkrachten: ouderbetrokkenheid is ook kinderen op tijd naar school brengen, brieven tijdig lezen en (volledig!) invullen, handtekenen agenda, naamtekenen van kledij. Ouders worden aangesproken indien dit veel keer niet in orde is, maar dit helpt niet.

Ouders: contact leggen op een informele manier is ook leuk! Kinderen moeten er ook mee leren omgaan wanneer hun ouders weinig of nooit kunnen deelnemen aan een activiteit. Probeer ouders als een kracht te zien, niet als een last. Er is een vermoeden dat niet alle ouders weten dat er openheid kan zijn. Dit is een basisvoorwaarde. Groot verschil tussen ouders ‘in de klas’, en ouders betrekken bij een activiteit (bv: arbitreren bij voetbalactiviteit) hierdoor worden drempels verlaagd. Er zal nooit een supergroot aantal ouders reageren die ook nog effectief kunnen. Leerkracht zou in de gaten kunnen houden dat niet steeds dezelfde ouders aan bod komen. Sommige ouders zullen nooit kunnen, dus we vragen niemand               waarom andere ouders die wel kunnen dit ontzeggen? Vraag: zijn ouders ook bereid om iets te doen in een klas waar geen eigen kind zit?
Leesmoekes: niet iedereen is hier van op de hoogte.

Voorstellen:
-          met de auto rijden → mag niet vanuit verzekering, leerkrachten mogen zelf ook niet rijden.
-          Zwemmen: hier wordt beroep gedaan op 2 ex-leerkrachten. 2 personen gaven in de bevraging aan dat zij ook zwemles kunnen geven.
-          Lager: er zijn wel heel wat mensen die van buiten de school komen om info te geven (bv rond compost, de bijen, …) Dit zou misschien door ouders kunnen gedaan worden, leerkrachten kiezen nu meestal voor een neutraal iemand.
-          à in het begin van het schooljaar aangeven wat je beroep is of reeds interesse hebt om iets te delen met de klas. Hierover zou een bevraging kunnen zijn bij de start van het schooljaar: talentenbank van ouders! Nu hebben leerkrachten hier te weinig zicht op. Moet dan elk jaar geüpdatet worden. Op deze manier kunnen leerkrachten ook een planning maken voor de rest van het schooljaar.

è Mening directie?


3.                  Ouderbetrokkenheid door en via het OC
              
Er zijn meer ouders om mee te helpen dan om mee te denken. Zijn ouders tevreden over het OC? De meningen zijn verdeeld, maar eerder positief. Ouders kijken niet naar de website.
Goed draaiend OC, aangename groep met een sterke inzet t.o.v. een ‘besloten clubje’ dat weinig toegankelijk is naar andere ouders, men heeft geen idee wie in het OC zit→ voor sommige ouders houdt dit tegen om bij te treden, alsook het gevoel dat het OC weinig kan opwegen en dat het veel moeite kost om iets te veranderen. Anderen vinden het fijn dat de werking opengetrokken wordt en zich niet beperkt tot een kleine groep. Vernieuwing OC zou nodig zijn.
à een klein cijfertje: de laatste 2 jaar zijn er 8 nieuwe leden bijgekomen en … helpende handen!

Opmerkingen vanuit de bevraging:
-          sommige ouders weten niet wat het OC doet → elk jaar wordt er een infoboekje meegegeven, vorige jaren ook een kalender met alle activiteiten + een document op de info-avond waar alle belangrijke data al opstaan.
-          Er staat een link naar de website van het OC op de schoolwebsite, maar die is te klein.

Voorstellen vanuit de bevraging:
-          Specifieke infoavond voor nieuwe mensen à er wordt al veel info meegegeven, het is niet duidelijk wat er precies nog meer gevraagd wordt?
-          Website moderniseren, nieuws vermelden à wie volgt dit op?
-          Communicatie van beslissingen naar ouders à in principe staat alles in het verslag dat te vinden is op de website. De laatste verslagen moeten nog aangevuld worden.
-          Werken via schoolpost en mail

Conclusies / bedenkingen debat:
-          Belangrijk om meer naar buiten te komen.
à kan via de schoolkrant
à foto’s OC-leden met wat info per lid in de infobrochure die meegegeven wordt op de infodag
à ons kenbaar maken op een ludieke manier
-          Mail: onze briefwisseling mag mee via de schoolmail (mailgroepen per klas), dit is goedgekeurd door de directie. Op deze manier kan ook iedereen sneller aangesproken worden als helpende handen. Ook hier leesbevestiging vragen. Er zou ook een systeem bestaan dat je kan nagaan of er effectief doorgeklikt wordt.
-          Op voorhand laten weten hoeveel helpers je nodig hebt. à Bestaat er iets om digitaal in te schrijven? bv 10 ouders nodig, bij 10 helpers gaat de digitale inschrijving dicht. Voor het eetfestijn wordt iedereen gevraagd als helpende handen via de uitnodiging: mee opstellen, opruimen en bakken.
-          Per activiteit ouders van 1 klas vragen, bv voor kinder-BBQ telkens ouders van 2e lj vragen, voor familiedag ouders van 3e lj, enz.
-          Ook hier op voorhand alle activiteiten oplijsten en reeds in het begin van het schooljaar bevragen welke ouders waar zouden willen meehelpen.
-          Link op schoolwebsite aanpassen.
-          Ploegje ouders ‘klussers’: samenstellen, die kunnen gecontacteerd worden indien er iets moet hersteld worden.

Deze samenvatting wordt doorgestuurd naar alle ouders. We gaan met alle werkpunten aan de slag.

è Voorstel leerkrachten: bovenstaande info bespreken met alle leerkrachten en afspraken maken, dan terugkoppelen naar het oudercomité.

8. uitzetten kalender prioriteitenmuur ‘16-‘17
De onderste 5 prioriteiten van de muur:
-          ouderbetrokkenheid, is bij deze aangepakt op deze vergadering
-          veilige sociale media (met expert, bv Child Focus, Alain Remue),
-          gezonde voeding (zelf debatteren),
-          psychisch en fysisch welzijn van het kind (met expert),
-          pesten en omgaan met conflicten (met expert).
In elk van de 5 vergaderingen die volgend schooljaar gepland worden kan er iets meegenomen worden. We vragen de experts best op aparte avonden, nadien kan er dan gedebatteerd worden op het volgende oudercomité.
à Als mensen experten kennen, of al horen spreken hebben, mogen ze dit gerust doorgeven.  
Je kan subsidies krijgen van de gemeente om sprekers te vragen, enige vereiste is om het open te trekken naar andere scholen (meer info bij Karen).  Boeken via VCOV is met korting.

9. Bedanking uittredende leden
Johanna, Vanessa en Veerle A verlaten het OC. daar hun jongste zoon/dochters de school verlaten. Wij danken hen voor alle jaren van inzet!! Meehelpen en denken in de OC werking. Zij krijgen hiervoor een kleine attentie.
Veerle A. kon er niet bij zijn maar heeft op haar beurt een mailtje gestuurd naar OC:
Ik hou hele goede herinneringen over aan de 16 jaren op PJC !!
Het begon met taarten bakken voor het steakfestijn in de zaal Driekoningen.
Enkele jaren later met helpen opruimen van het steakfestijn en de bijhorende afwas die steeds eindigde met natte voeten want de keuken stond, naarmate dat de uren vorderden, gedeeltelijk onder water.
Als Marie in het derde kleuterklasje zat overhaalde Sophie Mehuys me om mee te werken aan het schoolkrantje. Plakken en schikken van tekstjes, foto's en werkjes van vele kinderen en leerkrachten en steevast ging de finishing touch door in één of andere binnenspeeltuin. Het schoolkrantje werd 2 jaar geleden in een nieuw jasje gestoken en het gaat er heel goed mee. In het vernieuwde schoolkrantje werken alle kinderen van de lagere school heel actief en enthousiast mee en kunnen ze steeds fier op hun eigen werk terugblikken. Een grote pluim voor de nieuwe ploeg die alles zo mooi weet in elkaar te steken !
Ik denk graag terug aan de vele schoolfeestjes, recepties van de eerste communie, grootouderfeesten, ... .
Dank je wel aan alle leden van het oudercomité, alle helpende handen en alle leerkrachten om ervoor te zorgen dat onze kinderen heel goed worden opgevangen en dat ouders zich echt betrokken voelen ! De sfeer zat steeds goed !!
Proficiat dat jullie steeds de tijd vinden om iets extra voor PJC te doen ondanks jullie drukke agenda's !
Lieve groeten,
Veerle Astaes

10. Varia
-        Stand van zaken toiletten: op korte termijn hygiëne? Alle toiletten hebben een bril en zijn in orde op dit moment. In de turnzaal werd er een klein toiletje voorzien voor de kleuters. Het hoekje is mooi afgewerkt.
-          logo op school: heel grote vraag van de ouders! Voorlopig niet meteen op te lossen wegens ruimtetekort. Als de nieuwe toiletten er zijn, komen er ruimtes bij. Er zou een privé-logopediste op school moeten kunnen komen. Lagere school kan enkel logopedie krijgen op niet-lestijden. Zij mogen niet uit de klas gehaald worden. Vrije lokalen door klassen die turnen → op dat moment wordt er gepoetst. Vraag naar andere oplossing op korte termijn!
-          basketballen op school: school staat zelf in voor het leveren van de ballen. Kinderen mogen geen eigen materiaal meebrengen van thuis.
-          biertje OC: ons PJOC’ske: heeft wat vertraging bij het bottelen opgelopen wegens verhuizing brouwerij. In september zou het klaar moeten zijn. We kregen op onze vraag een etiket te ontwerpen voor ons biertje één ontwerp binnen van een jongen van het 6e leerjaar, en dit zal mits lichte aanpassing en de nodige verplichte items op de flesjes prijken.


Met dank aan alle aanwezigen.
OC PJC

Reacties