Verslag vergadering OC 21/10/2013 - 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Er worden geen punten toegevoegd aan de dagorde. Als opmerking Wordt aangegeven dat Veerle Astaes en Sophie Roegies de verslagen niet per mail ontvangen.
De opmerking wordt gegeven dat de statuten wel degelijk in 2004 herwerkt werden en opgesteld zijn in 1984.
Er wordt ook aangegeven dat de controle van de parcours voor het fietsexamen in januari zal plaatsvinden maar dat het oefenen pas in maart van start gaat.

2. Kasverslag


Er zijn wel nog een aantal facturen van het eetfestijn te betalen oa. De huur van de zaal, verwarming, traiteur…
Er werd door Koen een rekening aan directeur Geert afgegeven mbt een deel van het bestek dat verloren zou gegaan zijn met name 96 messen en 116 vorken, de kosten hiervoor zouden 500 euro bedragen. Dit zal opgenomen worden door directeur Geert met Levi gezien de messen blijkbaar toch nageteld zouden zijn geweest bij teruggave.

3. Evaluatie Eetfestijn

De werkgroep Feest heeft nog niet samen gezeten om het eetfestijn te evalueren maar er word aangegeven dat de doorgevoerde veranderingen positief onthaald geweest zijn. De tapwagens en het eten in 1 shift kunnen hier als voorbeeld genomen worden. De werkruimtes waren ook netter in de nieuwe opstelling.

Er wordt aangegeven dat er problemen waren met de verwarmingsinstallatie. Tony heeft uiteindelijk toch iemand aan de lijn kunnen krijgen om de verwarming in gang te krijgen. Het gevolg echter bleek dat ze niet meer kon uitgeschakeld worden. Deze malfunctie is doorgegeven aan de gemeente opdat deze niet doorgerekend zou kunnen worden.

Het zou nuttig kunnen zijn voor de volgende editie ook een werklijst te voorzien voor wie wat opruimt. Ook het papier dient opgeruimd en afgevoerd te worden.

Er wordt aangegeven dat het nuttig zou zijn ook het aantal gereserveerde plaatsen op te drijven, Het blijkt echter niet haalbaar verschillende gezinnen die apart inschreven achteraf nog samen te krijgen. Dus inschrijven per groep is eenvoudiger.

Er moet gelet worden op het voldoende voorzien van ijsjes en de aflossing van de shiften moet beter nageleefd worden.

4. Statuten

De statuten werden opgehaald en zullen geactualiseerd worden. De opbouw blijkt niet altijd even logisch. Dit item zal in de volgende bestuursvergadering besproken worden.

5. Schoolraad

-lestijdenpakketten zijn bevestigd
-schoolreglement mbt ziektebriefjes een week voor en na vakantieperioden is aangepast
-de electronische versie van het schoolreglement is goed aanvaard
-oplijsting van prioriteiten en de verwezenlijking ervan is aan de gang

De vraag wordt gesteld of het verslag van de schoolraad op de website kan geplaatst worden. Directeur Geert vraagt dit na.6. Sint in de klas

50 euro X 21 + zorg, ICT, gym


7. Voorjaarsactiviteiten

7.1 Grootouderfeest: 22 januari

7.2 Fuif

Begin februari zou het OC een fuif organiseren voor ouders, leerkrachten,….De opties voor tuincafe met capaciteit van een 200 personen of het jeugdcentrum liggen open met dat verschil dat in het jeugdcentrum zelf voor drank opkuis ed dient gezorgd te worden. In het tuincafe zou ook het jaarlijks nieuwjaarsetentje voor OC kunnen plaatsvinden. Deze activiteit wordt verder uitgewerkt en zou ook van een dress-code voorzien worden.


7.3 Lentewandeling

De lentewandeling blijkt nog moeilijk in te passen op de kalender van dit schooljaar en zou verschoven worden naar volgend jaar


8. Werkgroepen

8.1 Schoolkrant

Er werd een enquête uitgevoerd bij zowel de kinderen als de juffen met peilingen naar oa wel of geen papieren versie, spelletjes, kleurenversie, familienieuws…

Verschillende ideeën worden naar voor geschoven maar dienen verder uitgewerkt te worden: het aantal edities, papier vs digitaal, de vorm van een echte krant, includeren van een wedstrijd

Eventueel kan een persgroep op school kinderen, leerkrachten interviewen….

Het kan echter niet de bedoeling zijn dat het schoolkrantje een herhaling van de blog is, er wordt verder gewerkt aan een nieuw concept.8.2 verkeer

De vergadering met de nieuwe leden moet nog plaatsvinden en er wordt gepland in november samen te komen.9. Info van de school

-        Er wordt nog eens aangegeven dat er geen toezicht is op de Hundelgemse steenweg
-        De wijnverkoop van de sneeuwklassen is terug van start gegaan
-        De schoolfotograaf komt terug naar de school
-        Er zou blijkbaar een campagne lopende zijn die foutparkeerders zal aanpakken.
-        Directeur geert en de school stellen vast dat de beleefdheid van de kinderen erop achteruit gaat

10. Vragen aan de school

Er werd een kaart en een kaars voor Dries gemaakt door het OC die aan De familie van Dries overhandigd zal worden.

Reacties