Verslag vergadering OC 17/06/2013 - 20u

1.Goedkeuring vorig verslag
Er wordt een puntje toegevoegd aan de agenda door Marc vanuit de werkgroep verkeer mbt de werkgroep visie voor 2014.

2. Kasverslag
Opgenomen in het doorgestuurde verslag naar alle leden van het OC

3. Evaluatie schoolfeest
Er hebben ons heel veel positieve reacties bereikt, het hele gebeuren werd als een samenhangend, gezellig geheel ervaren. De speelplaats gaf een heel gezellige indruk. De organisatie is vlot verlopen zowel het klaarzetten als opruimen en de werklijsten raakten vlot gevuld.Sommige nieuwe helpers hebben wel aangegeven dat het nuttig zou zijn de werklijsten vroeger te verspreiden zodat er de mogelijk is om nog verlof aan te vragen.De sfeer was tof zowel voor de aanwezigen als de helpers. De standjes draaiden vlot enkel de pizza stand heeft minder verkocht dan verwacht. Misschien heeft dit te maken met de aankoopprijs die wat duurder was waardoor de prijs die gevraagd was iets te hoog lag voor het stukje pizza dat je kreeg.Els heeft bericht gekregen dat de DVD klaar is en heeft al prijs gevraagd voor het in grote oplage kopiëren van de DVD.           

  • DVD + opdruk van tekst in vaste hoes         1.68 € excl. Btw stuk           
  • DVD + foto of logo opdruk in vaste hoes      2.02 € excl. Btw stuk

We proberen alles nog af te krijgen zodat de DVD’s nog dit schooljaar kunnen meegegeven worden met de kinderenDirecteur Geert vult aan dat de opbrengst van de zaal 2500 euro was en beaamt de goede samenwerking tussen OC en school.Marc stelt de vraag of het puntje cfr mail ivm het incident op het schoolfeest in de vergadering moet besproken worden. Els geeft aan dat Stefaan een uitnodiging ontvangen heeft om hierover te praten tijdens de BOC en hier jammer genoeg niet aanwezig kon zijn. Dit punt is geen punt dat in het openbaar dient bediscussieerd te worden maar dient te gebeuren tussen de betrokken personen. Stefaan vindt het jammer dat hieraan geen gevolg wordt gegeven en zal de getuigen van het incident hierover inlichten.Stefaan geeft ook nog aan dat er toch nog meer aandacht aan elektriciteit dient besteed te worden tijdens grote evenementen.

4. Kinder BBQ
We hebben vorige week het bericht gekregen dat Wim Verschatse opgenomen is in het ziekenhuis en alle activiteiten geannuleerd heeft. Directeur Geert deelt mee dat traiteur Koen de barbecue zal overnemen. Ook oud leerlingen komen helpen en er worden nog helpende handen vanuit OC gevraagd zodat de BBQ kan doorgaan. De koelwagen kunnen we van Wim gebruiken. Er wordt nogmaals meegegeven dat voor de helpers 5 euro gevraagd wordt om te eten.

5. Werkgroep verkeer
De route werd op de site geplaatst, en er wordt aangegeven dat de voorbereidingen goed verlopen zijn, met dank ook aan de leerkrachten die dit in de klassen goed opvolgen en in goede banen leiden. De route wordt niet meer aangepast aan de eventuele nieuwe verkeerssituaties.           
Voor de 16 knooppunten zijn er momenteel 11 waarnemers die bevestigd hebben. Vrijdag wordt hieromtrent een laatste update gegeven. Directeur Geert benadrukt nog eens dat de ouders van de deelnemende kinderen ervan uitgaan dat alle gevaarlijke knooppunten bewaakt zijn. Mochten we niet aan de nodige mensen raken kan hij binnen zijn team ook proberen een oplossing te bieden.

6. Drink laatste schooldag
Het BOC deelt mee dit jaar de drink op de laatste schooldag niet te organiseren gezien de vele activiteiten van afgelopen maand. Voor volgend jaar kan dit opnieuw bekeken worden.

7. Werkgroepen
*Feest
Het feestcomité lanceert het idee om het eetfestijn in 2013-2014 over een andere boeg te gooien en ipv een eetfestijn in oktober in de gemeentehallen een BBQ op school te organiseren op bv 25 mei. De tenten van de gemeente zouden dan vastgelegd worden en de gemeentehallen eventueel afgezegd. De opmerking komt dat in mei/juni een eetfestijn organiseren misschien wat moeilijk kan liggen qua timing en dat er steeds een onzekere factor van het weer meespeelt. Als we zonder shiften willen werken haalt Directeur Geert aan dat er +/- 500 plaatsen voorzien moeten worden.Dit idee is gegroeid om de interacties tussen verschillende ouders te stimuleren maar deze visie wordt niet door iedereen gedeeld.Directeur Geert geeft ook aan dat in deze setting ook voor voldoende activiteiten moet gezorgd worden voor de ongeveer 300 kinderen. Het is zeker iets om over na te denken maar misschien kan ook gedacht worden om het concept in de gemeentehallen wat te veranderen omdat nu misschien te veel op automatische piloot gewerkt wordt? Er wordt door Veerle nagevraagd tot hoe lang we de gemeentehallen kunnen gereserveerd houden / annuleren zonder boet en er wordt verder gebrainstormd.Er dient ook rekening mee gehouden te worden dat Wim ook hier niet meer zal actief zijn.
*Schoolkrant
De tweede editie van dit schooljaar zal op tijd klaar zijn om meegegeven te worden voor de laatste schooldag. Karen geeft aan dat de oproep voor nieuwe ideeën mbt vernieuwing van de schoolkrant ook gepubliceerd zullen worden in deze editie. De werkgroep heeft hieromtrent zelf nog niet kunnen brainstormen. Er wordt wel geopperd om de mogelijkheid te evalueren om de schoolkrant te digitaliseren. Directeur Geert kijkt in dit kader de kostprijs voor druk schoolkrant na. (490€ oplage dec.)
*Verkeer
- de werkgroep geeft aan dat de tweede overlegronde mbt de schoolroutekaart niet doorgegaan is maar de kaart toch blijkt gefinaliseerd te zijn. Deze zou blijkbaar op 12-13 september ingereden worden. De werkgroep vindt het een beetje jammer hier niet verder in betrokken geweest te zijn. Ze hopen dan ook dat de mensen die input gegeven hebben ovv het aanbrengen van moeilijke/gevaarlijke routes geïnformeerd zullen worden van het resultaat.
-Marc situeert het ontstaan van de werkgroep een aantal jaren geleden met een 7-tal ouders en het daaruit voortvloeiende fietsexamen dat nu aan de 7e editie toe is. Hij geeft aan dat het aantal leerlingen enorm gegroeid is maar het aantal leden van de werkgroep gedaald is naar 4. In dit kader denkt hij dat het moment gekomen is om, gezien het gebrek aan toetreden van nieuwe leden, de werkgroep terug aan het volledige OC over te dragen om op die manier nieuwe mensen toe te voegen en meer ideeën te kunnen uitwerken. Hij zou echter niet opteren om een sabbat jaar te houden gezien de kinderen zelf heel veel belang hechten aan dit fietsexamen.Vanuit de groep wordt aangegeven dat het wel zo is dat ouders die geen kinderen in het 5e /6e leerjaar hebben weinig of geen voeling hebben met dit fietsexamen en daar misschien al een oorzaak gevonden kan worden voor de lage aanmelding van nieuwe kandidaten. Stof tot nadenken voor het volgend werkjaar. Marc geeft wel aan er steeds te zijn om nieuwe mensen bij te staan met raad en daad.

8. Info van de school
Vrijdag zal de nieuwsbrief mbt verlofdagen ed voor volgend schooljaar meegegeven worden. De kleuters en het lager zullen geïnformeerd worden over, in welke klas ze volgend schooljaar terecht zullen komen.De kleuter infoavond zal doorgaan op 3 septemberDe info voor het lager gaat door op donderdag en de info voor kindjes die naar het eerste leerjaar gaan zal doorgaan op de vrijdag voor de eerste schooldag. 

9. Varia
Het OC wil Nancy bedanken voor de vele jaren dat wij konden rekenen op haar hulp en vooral enthousiasme. Els geeft aan dat bij Corine die vooral achter de schermen actief was ook een afscheidsgeschenkje zal afgegeven worden. Ook aan juf Lieve wensen wij graag een attentie af te geven als bedank voor de vele jaren op het afscheidsfeestje woensdag.

Reacties