Verslag vergadering oudercomité 03/06/2009 - 20u

1. Wanneer

Woensdag 3 juni 2009 om 20u00

2. Waar

Leraarslokaal van de school

3. Dagorde

3.1 Verwelkoming door de voorzitter

3.2 Goedkeuring dagorde
-
De dagorde wordt goedgekeurd

3.3 Goedkeuring verslag vorige vergadering
-
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeur

3.4 Kasverslag

Er zit momenteel 1297,72 euro in de kas hiervan dienen nog de aankopen van de eerste communie en de cadeautjes van de plechtige communie te worden betaald.

3.5 Afscheid leden

Dit jaar nemen we afscheid van een grote groet leden van het oudercomité. Aan de afscheidnemende leden dank voor de goede en aangename werking binnen het oudercomité van de school in het bijzonder en de betrokkenheid bij het schoolleven in het algemeen. De werkgroep schoolkrantje neemt afscheid van twee leden. Kaat doet een warme oproep voor kandidaten die het schoolkrantje in de toekomst verder willen vorm geven. Alvast bedankt. Ook de werkgroep verkeer kan extra hulp gebruiken. Kandidaten kunnen zich steeds melden.

3.6 Verkiezing bestuur

Aangezien er telkens maar 1 kandidaat is voor een welbepaalde functie dienen er geen verkiezingen plaats te vinden. Hierbij graag de samenstelling van het nieuwe bestuur van het oudercomité van de school:
• Voorzitter: Natalie Baeten
• Ondervoorzitter: een chinese vrijwilliger
• Secretaris: Tim Van Aken
• Materiaalmeesteressen: duobaan voor Nancy Carpentier en Anja De Graeve
• Penningmeester: Kristof Defresne
• ICT/PR: Maarten Van der Biest

3.7 Evaluatie lentewandeling en Eerste Communie

• De lentewandeling

Op de lentewandeling waren er dit jaar 133 deelnemers; deze wandeling bracht 33 euro op. De opkomst was goed, dit was mede dank zij het goede weer waarschijnlijk.

• Eerste communie

Sinds enkele jaren wordt er van de viering van de eerste communie een DVD gemaakt door een extern iemand. Deze wordt nadien te koop aangeboden; kostprijs 25 euro. Dit jaar zijn er 18 bestellingen. Door het kleine aantal bestellingen komt het maken van deze DVD in het gedrang. Directeur Geert vraagt feedback, indien mogelijk.

Tijdens de viering werd de opstelling van de kindjes als minpunt ervaren door de aanwezigen. Anderen dan de ouders zagen de kinderen niet gedurende de viering.

Voor de receptie nadien werd de locatie op het allerlaatste moment gewijzigd van de tuin van de pastorij naar de school. Sommige ouders zouden niet aanwezig geweest zijn op de receptie in de school omdat men geen parkeerplaats zou gevonden hebben.

3.8 Schoolfeest

We zoeken nog een tiental helpers voor alles in goede banen te kunnen leiden. Kandidaten gelieve zich te melden bij Hilde Depoorter.
Om 13 u beginnen we met de opbouw.
Het eerste optreden zou starten rond de klok van 16u.
Een eerste pauzemoment voor de aanwezigen zou voorzien worden rond 17u.
Voor zitplaatsen tijdens de pauzes maken we gebruik van tafels en stoelen uit de schoolrefter.

INKOM: VOORDEUR VAN DE SCHOOL LANGS DE HUNDELGEMSESTEENWEG

3.9 Fietsexamen

Het fietsexamen wordt naar jaarlijkse gewoonte georganiseerd door de werkgroep verkeer en dit eind juni. Om alles veilig en in goede banen te laten verlopen zijn er een 15 tal personen nodig. Dit betekent dat er naast de leden van de werkgroep verkeer er nog een 10-tal personen nodig zijn. De begeleiders worden verwacht om 8u. Hun taak bestaat er uit 1 van de 15 knooppunten in het traject volgens vooraf bepaalde criteria te beoordelen bij de passage van ieder deelnemend kind aan het fietsexamen. Het normale parcours kan gehandhaafd blijven. Filip geeft een kleine demo en na het examen worden na de deliberatie de fietsdiploma’s uitgereikt aan de deelnemers.

3.10 Schoolkrant

Streefdatum voor de laatste editie van het schoolkrantje voor dit schooljaar is vrijdag 26 juni. Gelieve de bijdragen voor het krantje zoveel mogelijk in WORD-formaat aan te leveren dit vergemakkelijkt het verwerkingsproces voor de leden van de werkgroep. Zondag 8 juni 2009 is er een vergadering gepland van de werkgroep. Sofie Rogiers neemt de taak van Olivia over.

3.11 Info school

• Directeur spreekt een dankwoord uit voor de toffe samenwerking tussen ouders en leekrachten.
• Vanaf schooljaar 2009-2010 start de school met MIKADO als muzische methode
• Dossier gebouwen:
o De ruwbouw vaan de ingestorte klassen staat er reeds
o Doelstelling is om hier tegen eind november, begin december 2009 de Vlerkopvang te organiseren en er een autonome leraarszaal in onder te brengen.
• Dak turnzaal - In de zomervakantie zal de dakbedekking en de dakisolatie van de turnzaal worden aangepakt
• Fietsenstalling – speelplaats kleuters
In de zomervakantie zal de huidige fietsenstalling plaats moeten ruimen voor een uitbreiding van de kleuterspeelplaats hiervoor zal de huidige fietsenstalling beklinkerd worden. Waar de nieuwe fietsenstalling komt, wordt nog bekeken.
• Project tuin
De directeur gaat samen met het leerkrachtenteam dit verder bekijken; hierbij wordt er gekozen voor parking EN groenomgeving en wordt er voorzien in een gescheiden ingang voor fietsers en wagens zoals aangekaart door de inspectie bij de schooldoorlichting.
• Zorgvraag:
De school voorziet in busvervoer tussen de school en de VLERK-opvang; bij het goede weer in de zomermaanden begeven zich ook enkele kinderen zich per fiets naar de naschoolse opvang. Hoe zit het hier met de verzekering? Directeur Geert bekijkt dit.
• Reftersituatie:
Er is een nieuwe, meer ervaren opvoedster aangetrokken, deze persoon heeft ook niet langer een tweede opdracht binnen de school zodat zij zich volledig kan bezig houden met het toezicht in de refter. Tussen 11u40 en112u wordt zij hierbij bijgestaan door de kleuterleidsters die dit volledig gratis doen.
• Samenstellen klassen 1ste leerjaar a en b:
Dit is een taak voor de zorgjuf kleuters en de kleuterleidsters; zij moeten de kleuters in twee volwaardige klassen indelen. Hierbij vraagt de kleuterleidster zelf naar de voorkeur van de kleuters en bij de verdeling wordt hiermee rekening gehouden. Dit gebeurt eind augustus en steeds<in overleg met de betrokken ouders.

Kinder-BBQ
• Maandag 29 juni 2009 = de laatste schooldag

3.12 Info/vragen schoolraad

Dinsdag 23 juni 2009 is er om 20u de laatste schoolraad voor dit schooljaar. Op deze vergadering zullen de lokale verlofdagen voor het volgende schooljaar bepaald worden. Voorstel van de oudergeleding uit het oudercomité: een lokale verlofdag op 26 april 2010 dit is na de eerste communie, omdat ouders ervaren dat de kinderen te vermoeid zijn van de feestelijkheden naar aanleiding van de eerste communie. (De plechtige communie vindt plaats op 8 mei 2010).

Zorgvraag die vanuit het oudercomité dient mee genomen te worden naar de schoolraad:

Volgend schooljaar zal 3 b 13 of 14 leerlingen tellen en 3 a 19. Vanuit de geleding ouders binnen het oudercomité wordt er geopteerd om deze twee groepen zo te behouden omwille van het uitgangspunt waarmee kinderen starten aan hun’schoolcarrière’: de groepen worden gevormd in het eerste leerjaar en zo doet men de rit uit. Het kerntaem en de schoolraad zal in overleg met alle betrokken hierin een beslissing nemen.

3.13 Pedagogische vragen of bedenkingen van ouders

Zorgvraag i.v.m. het inschrijvingsbeleid van de school naar nieuwe ‘Merelbekenaars’ toe. Volgend situatie doet zich voor: een gezin met twee kinderen wensen zich in te schrijven in de school. Het oudste kind van het gezin valt niet onder de inschrijvingsstop van de school het jongste echter wel. Hierdoor kan het nieuwe gezin in Merelbeke haar jongste kind niet inschrijven in de school.

Moederdag/vaderdag (4de leerjaar)
Blijkbaar worden er steeds dezelfde geschenkjes gemaakt voor de ouders wat ‘probleempjes’ kan geven in bepaalde gezinnen waarvan de kinderen dezelfde attenties hebben gemaakt. Vanuit de geleding ouders wordt gevraagd hier aandacht voor te hebben.

4. Enkele data in het verschiet

• Vergadering bestuur oudercomité – dinsdag 25/08/2009 – 19u (bij Tim Van Aken)
• Vergadering feestcomité – dinsdag 25/08/2009 – 20u (bij Tim Van Aken)
• Vergadering Oudercomité – dinsdag 8/09/2009 – 20u (leraarszaal school)
• Infoavond – donderdag 10/09/2009 (school)
• Eetfestijn zondag 11/10/2009 (gemeetehallen Merelbeke)
• Grootouderfeest woensdag 28/10/2009 (school)

Reacties